top of page

REGLEMENTEN

Hieronder treft u een aantal reglementen.

Algemene voorwaarden

1. Definities

a. Onder de activiteiten van Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle worden verstaan alle groepslessen, fitness, cardiofitness, zonnebank en activiteiten buiten de sportschool onder begeleiding van Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle gehouden worden.

b. Een deelnemer is een ieder die dit deelnemerscontract is aangegaan.

 

2. Deelnemers overeenkomst

a. Het ingevulde en door de deelnemer ondertekende deelnemerscontract vormt met deze voorwaarden een onverbrekelijk geheel van de deelnemersovereenkomst.

b. Dit deelnemerscontract is strikt persoonlijk en kan niet aan andere worden overgedragen.

c. Nadat de contract termijn van een kwartaal, halfjaar of jaar is verstreken, wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

d. Contract loopt automatisch door tot wederopzegging.

 

3. Deelnemersbijdragen

a. Het lesgeld kan per maand voldaan worden voor abonnementen met een loopduur van een kwartaal, halfjaar of jaar, doch de loopduur is minimaal een kwartaal.

b. Het lesgeld dient binnen veertien dagen na vervaldatum te zijn voldaan, bij gebreke is Fysiosport- en Trainingscentrum gerechtigd herinneringskosten te berekenen ten bedrage van €7,50 bij 2e schriftelijke herinnering een incassobureau.

c. Bij niet-tijdige betaling van de deelnemersbijdrage wordt, na de 2e schriftelijke een incassobureau ingeschakeld. Alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

d. Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle behoudt zich het recht voor tarieven, reglementen en/of openingstijden aan te passen.

e. Teruggave van de deelnemersbijdragen is ten alle tijden en onder alle omstandigheden uitgesloten, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.

 

4. Deelnemerspas

a. Elke deelnemer ontvangt na ondertekening een deelnemerspas, waarmee de toegang tot Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle verkregen kan worden.

b. Bij verlies of diefstal van deelnemerspas is Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle gerechtigd kosten te rekenen voor het verkrijgen van een nieuwe deelnemerspas.

c. Deelnemerspas blijft ten alle tijden eigendom van Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle, en de directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel deze deelnemerspas in te vorderen en toegang tot het pand met haar faciliteiten te weigeren.

5. Inhalen lessen/onderbreken contract

a. Deelnemer heeft het recht verzuimde lessen binnen de loopduur van het abonnement in te halen (kwartaal, halfjaar of jaar). Bij contracten voor onbepaalde tijd dient dit binnen de betalingstermiijn (maandelijks) te geschieden. Verzuimde lessen worden door Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle niet terugbetaald.

b. Bij ziekte, blessure of andere medische ongeschiktheid (langer dan twee weken) kan een vrijstelling aan Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle worden verleend en/of kan een verzoek tot tijdelijke onderbreken van het deelnemerscontract worden aangevraagd. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een verklaring (of kopie afsprakenkaart) van behandelend arts of fysiotherapeut. Deze onderbreking duur maximaal 52 weken.

c. Gedurende periode van afwezigheid kan deelnemer met toestemming van de sportschool zijn/haar deelnemerspas overdragen aan iemand anders die in deze periode (maximaal 4 weken aaneengesloten) gebruik maakt van het lidmaatschap.

 

6. Opzegging/beëindiging contract

a. Het opzeggen van het abonnement (contract) kan bij Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle enkel schriftelijk geschieden (per e-mail, brief of opzegformulier) door deelnemer (ouder/verzorger).

b. Het deelnemerscontract is slechts geldig beëindigd wanneer Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle heeft bevestigd de opzegging te hebben ontvangen en verwerkt.

c. Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle hanteert een opzegtermijn van 1 maand, bij contracten die zijn omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De loopduur van het afgesloten abonnement (kwartaal, halfjaar of jaar) dient altijd volledig te worden voldaan.

d. Elk deelnemerscontract kan door de deelnemer binnen 8 dagen na ondertekening van het deelnemerscontract zonder opzegtermijn worden beëindigd.

7. Aansprakelijkheid

a. Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van één van de activiteiten van Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle. Verder is Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel direct als indirect, van of aan goederen van deelnemers.

b. Schade toegebracht aan enige roerende of onroerende zaken in eigendom toebehorend aan Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle, is verhaalbaar op de schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

8. Bescherming persoonsgegevens

Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (fitness)advies. Wij kunnen u immers alleen van een (fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat betekent dat Fysiosport- en Trainingscentrum Capelle geen gegevens van u zal verwerken in de database indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door onder op voorzijde van dit formulier uw handtekening te plaatsen.

Geplaatst op datum: 24-7-2019

Algemene voorwaarden
Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Fysiosport Capelle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiosport Capelle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiosport Capelle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiosport Capelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiosport Capelle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Adres;

 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Fysiosport Capelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiosport Capelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Salarisgegevens;

 • Kopie ID;

 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiosport Capelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Fysiosport Capelle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiosport Capelle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Fysiosport Capelle
de Linie 3a
2905 AX  Capelle aan den IJssel
T. 010 4423816
E. info@fysiosport-capelle.nl

Cookie-beleid

Cookie-beleid

Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

 

Tracking cookies van onszelf

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

 

(NIET VAN TOEPASSING:) Tracking cookies van onze adverteerders

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Welke cookies heeft deze website

<…>

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor de Privacy Policy. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen.


Meer informatie over cookies?

Consumentenbond: Wat zijn cookies?

Consumentenbond: Cookies verwijderen

Consumentenbond: Cookies uitschakelen

 

Versie 24-7-2019

bottom of page